πŸ”€πŸ”’ contacted_domains

Distinct domains from which the URL loads some kind of resource.

The contacted_domains relationship returns a list of all distinct domains from which the URL loads some kind of resource. This relationship is only available for Premium API users.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Domain objects.

{
 "data": [
  <DOMAIN_OBJECT>,
  <DOMAIN_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "categories": {},
        "creation_date": 1048813655,
        "favicon": {
          "dhash": "cc9e96b6256dcacc",
          "raw_md5": "8fb146f3fd1916e251cd5a70d6a367bc"
        },
        "last_analysis_results": {
          "ADMINUSLabs": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "ADMINUSLabs",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AegisLab WebGuard": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AegisLab WebGuard",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AlienVault": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AlienVault",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "Antiy-AVL": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "Antiy-AVL",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "Artists Against 419": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "Artists Against 419",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          }
        },
        "last_analysis_stats": {
          "harmless": 4,
          "malicious": 0,
          "suspicious": 0,
          "timeout": 0,
          "undetected": 0
        },
        "last_dns_records": [
          {
            "expire": 1209600,
            "minimum": 86400,
            "refresh": 7200,
            "retry": 7200,
            "rname": "hostmaster.foopress.org",
            "serial": 20123416,
            "ttl": 14439,
            "type": "SOA",
            "value": "ns1.foopress.org"
          },
          {
            "ttl": 12891,
            "type": "TXT",
            "value": "foo-site-verification=UL0sGJ1dZbCT4J7pGrLW3hqM_I1LJ8pUi2WBEI_98kI"
          },
          {
            "ttl": 599,
            "type": "A",
            "value": "193.133.163.233"
          },
          {
            "ttl": 20878,
            "type": "NS",
            "value": "ns4.foopress.org"
          },
          {
            "ttl": 20878,
            "type": "NS",
            "value": "ns2.foopress.org"
          },
          {
            "priority": 10,
            "ttl": 7039,
            "type": "MX",
            "value": "mail.foopress.org"
          },
          {
            "ttl": 20878,
            "type": "NS",
            "value": "ns3.foopress.org"
          },
          {
            "ttl": 20878,
            "type": "NS",
            "value": "ns1.foopress.org"
          },
          {
            "ttl": 12891,
            "type": "TXT",
            "value": "v=spf1 ip4:68.152.41.0/24 ip4:193.133.163.0/24 include:helpscoutemail.com ?all"
          }
        ],
        "last_dns_records_date": 1591835296,
        "last_https_certificate": {
          "cert_signature": {
            "signature": "5c925589fec5555d7464d6ffb7991fa608173cffb042516f4398f7e1bf3c7d5a4612728cbba52770dc6bb901a945d9119e5631c45709bb20ad2b793f7b8590e0ed1a428a0309d005114879155569c9747fcb9c73b7c00ce85a85c076957e416d78712199eee54b7628c0c63ff0ae4089987ae71ed0529dc3336879b4378c21deb900b30cbcaf1e3946cec87b4a1bac0986c9ad1a65b4190576dcfbb75d3ac39f1f48dbfb562e21969876b45eaea014b5101a5c3feaf83f6ad156d3d6bd96bae46749e45557a282776465c375194dfa04864d8c5181d526721dc0a823f31e6df70dd596b65e46b75c7b1ae957b7c676eed7720dbd183324ee030cc1e54b5383b",
            "signature_algorithm": "sha256RSA"
          },
          "extensions": {
            "CA": true,
            "authority_key_identifier": {
              "keyid": "40c2bd278ecc348330a233a7fb6cbaf0b42c80ce"
            },
            "ca_information_access": {
              "CA Issuers": "http://certificates.godaddy.com/repository/gdig2.crt",
              "OCSP": "http://ocsp.godaddy.com/"
            },
            "certificate_policies": [
              "2.16.840.1.114413.1.7.23.1",
              "2.23.140.1.2.1"
            ],
            "crl_distribution_points": [
              "http://crl.godaddy.com/gdig2s1-783.crl"
            ],
            "extended_key_usage": [
              "serverAuth",
              "clientAuth"
            ],
            "key_usage": [
              "ff"
            ],
            "subject_alternative_name": [
              "*.foopress.org",
              "foopress.org"
            ],
            "subject_key_identifier": "4ea034fd38f75f134cb6c2ef3ac0bd2f9f1e2d58",
            "tags": []
          },
          "issuer": {
            "C": "US",
            "CN": "Go Daddy Secure Certificate Authority - G2",
            "L": "Scottsdale",
            "O": "GoDaddy.com, Inc.",
            "OU": "http://certs.godaddy.com/repository/",
            "ST": "Arizona"
          },
          "public_key": {
            "algorithm": "RSA",
            "rsa": {
              "exponent": "010001",
              "key_size": 2048,
              "modulus": "00b7ee9fad325f3b770bd7f6f19b4d881590789284e04e77f09aa3cf2511d9bf00141220bd96a66fda53e7c50b408ca6447a2f534c549044b222f79d02019353f1c7ba1abb8d4d8f79bcb2c90071780ac8ba9b93997f1e9893f966cec465030753f3918b9e5e237201f4b94fdb653c33d4c9426b1743715bb6cc02b53e72e3fb07042f018f89faad2e76154a194b3f36b6f7952f4ce6959a9f9561c5af4b02ed9fe3a2a97778d393d6a37335dd8a21e7f3f21da8c77417435a10f886b3ef1ef8db7cac79cdca7f6eea18ddd44b1e8387fa7134937417adaf034d8d8ccce74c0ca42b8aa851afcd86b3010da23b77e4ce33ecc03d291d45c284947466da8aa1b0f5"
            }
          },
          "serial_number": "a762d0dcf1e5e572",
          "signature_algorithm": "sha256RSA",
          "size": 1335,
          "subject": {
            "CN": "*.foopress.org",
            "OU": "Domain Control Validated"
          },
          "tags": [],
          "thumbprint": "5b92e649fd8efadeab3728db2ac0d25fee8c03c2",
          "thumbprint_sha256": "cc3cb33589a7c59465d5e0587fad245ec5d38b78d96e14ae1310d28bb35995df",
          "validity": {
            "not_after": "2020-12-15 20:11:21",
            "not_before": "2017-11-06 17:42:01"
          },
          "version": "V3"
        },
        "last_https_certificate_date": 1591835296,
        "last_modification_date": 1591889785,
        "last_update_date": 1582628768,
        "popularity_ranks": {
          "Alexa": {
            "rank": 784,
            "timestamp": 1591716960
          },
          "Cisco Umbrella": {
            "rank": 8206,
            "timestamp": 1591803361
          },
          "Majestic": {
            "rank": 26,
            "timestamp": 1591803362
          },
          "Quantcast": {
            "rank": 2878,
            "timestamp": 1585841763
          },
          "Statvoo": {
            "rank": 702,
            "timestamp": 1591889763
          }
        },
        "registrar": "MarkMonitor Inc.",
        "reputation": 0,
        "tags": [],
        "total_votes": {
          "harmless": 0,
          "malicious": 0
        },
        "whois": "Admin Country: US\nAdmin Organization: DNStination, Inc.\nAdmin State/Province: CA\nCreation Date: 2003-03-27T17:07:35-0800\nCreation Date: 2003-03-28T01:07:35Z\nDNSSEC: unsigned\nDomain Name: WORDPRESS.ORG\nDomain Name: foopress.org\nDomain Status: clientDeleteProhibited (https://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited)\nDomain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited\nDomain Status: clientTransferProhibited (https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited)\nDomain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited\nDomain Status: clientUpdateProhibited (https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited)\nDomain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited\nName Server: NS1.FOOPRESS.ORG\nName Server: NS2.FOOPRESS.ORG\nName Server: NS3.FOOPRESS.ORG\nName Server: NS4.FOOPRESS.ORG\nName Server: ns1.foopress.org\nName Server: ns2.foopress.org\nName Server: ns3.foopress.org\nName Server: ns4.foopress.org\nRegistrant Country: US\nRegistrant Email: ag3dg3f52g715gdbs@\nRegistrant Organization: 5fa3g1e8gcag408e\nRegistrant State/Province: b1952dfc047df18a\nRegistrar Abuse Contact Email: [email protected]\nRegistrar Abuse Contact Phone: +1.2083895740\nRegistrar Abuse Contact Phone: +1.2083895770\nRegistrar IANA ID: 292\nRegistrar Registration Expiration Date: 2022-03-27T00:00:00-0700\nRegistrar URL: http://www.markmonitor.com\nRegistrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com\nRegistrar: MarkMonitor Inc.\nRegistrar: MarkMonitor, Inc.\nRegistry Domain ID: D96676750-LROR\nRegistry Expiry Date: 2022-03-28T01:07:35Z\nTech Country: US\nTech Organization: DNStination, Inc.\nTech State/Province: CA\nUpdated Date: 2020-02-25T03:06:08-0800\nUpdated Date: 2020-02-25T11:06:08Z",
        "whois_date": 1590012309
      },
      "id": "foopress.org",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/domains/foopress.org"
      },
      "type": "domain"
    },
    {
      "attributes": {
        "categories": {},
        "creation_date": 1106675546,
        "favicon": {
          "dhash": "71f0cc989386ba80",
          "raw_md5": "01625852ea10d9fa44p676b1g2ff1df3"
        },
        "last_analysis_results": {
          "ADMINUSLabs": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "ADMINUSLabs",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AegisLab WebGuard": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AegisLab WebGuard",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AlienVault": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AlienVault",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          }
        },
        "last_analysis_stats": {
          "harmless": 3,
          "malicious": 0,
          "suspicious": 0,
          "timeout": 0,
          "undetected": 0
        },
        "last_dns_records": [
          {
            "ttl": 299,
            "type": "A",
            "value": "74.211.163.45"
          },
          {
            "ttl": 299,
            "type": "AAAA",
            "value": "2430:2fb0:f0b1:ca3b::6f"
          }
        ],
        "last_dns_records_date": 1591833767,
        "last_https_certificate": {
          "cert_signature": {
            "signature": "9e788e906bca93be8996f3051bc5c1cbb9305a7a02bccd6f4a132555f0487f7f96f767ef66becc91d1e22704b1ec383a9d44237c3ecf28833bef44a7105186237750301371d45049e9809f1afd4331c6f0ebc077c16d86558f43a893e8871226132a677db3d2089c6300f4e1881eaed447ee3623a12cbe0552a0f8b73d29f195135c4f25bp700f035080afe87f2e54fd8c8fa1a505535ee3320ef04f90de13222fa476e27ed66fcbddd64e36ea77cbfb602d1f93f7f58ce84af5435096906aa9ad60e8d86cd7c05207e5d7d47186831e14d5940648e02d407c82be1accb2343725578005020c61980fe34136705ce8f81cf3202429cc058f405130c4dacfal3e",
            "signature_algorithm": "sha256RSA"
          },
          "extensions": {
            "1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2": "0481f300f1007700vbea773f9df56c0e7b536487dd049e0327a919a0c84a11212",
            "CA": true,
            "authority_key_identifier": {
              "keyid": "98d1f86e10ebcf9bec6089918901ba0eb7d09fd2b"
            },
            "ca_information_access": {
              "CA Issuers": "http://pki.goog/gsr2/GTS1O1.crt",
              "OCSP": "http://ocsp.pki.goog/gts1o1"
            },
            "certificate_policies": [
              "2.23.140.1.2.2",
              "1.3.6.1.4.1.11129.2.5.3"
            ],
            "crl_distribution_points": [
              "http://crl.pki.goog/GTS1O1.crl"
            ],
            "extended_key_usage": [
              "serverAuth"
            ],
            "key_usage": [
              "ff"
            ],
            "subject_alternative_name": [
              "upload.video.foo.com",
              "*.clients.foo.com",
              "*.docs.foo.com"
            ],
            "subject_key_identifier": "9da1b782caaad70a2c9480ac488aca8316ad7790",
            "tags": []
          },
          "issuer": {
            "C": "US",
            "CN": "GTS CA 1O1",
            "O": "Google Trust Services"
          },
          "public_key": {
            "algorithm": "EC",
            "ec": {
              "oid": "secp256r1",
              "pub": "04139a8a6a96066c0c62b5358b863147314b402ea9b079cd00361c9099d23cb3db2d937e9cfed2b3826f5ea7f64074a038acd7f33d37c7f897fe95d544c25c8dfc"
            }
          },
          "serial_number": "a7670522413cc18d0800000000420d4f",
          "signature_algorithm": "sha256RSA",
          "size": 1506,
          "subject": {
            "C": "US",
            "CN": "upload.video.foo.com",
            "L": "Mountain View",
            "O": "Google LLC",
            "ST": "California"
          },
          "tags": [],
          "thumbprint": "ea2fe94b45d4c2929d3c2fd84292086820bd86ad",
          "thumbprint_sha256": "24c386d0829cae13b3c923bfc5c337d156c11c6ea6136b02e5c0a48634328e83",
          "validity": {
            "not_after": "2020-08-12 12:07:40",
            "not_before": "2020-05-20 12:07:40"
          },
          "version": "V3"
        },
        "last_https_certificate_date": 1591833767,
        "last_modification_date": 1591889814,
        "last_update_date": 1577183919,
        "popularity_ranks": {
          "Alexa": {
            "rank": 47288,
            "timestamp": 1591630561
          },
          "Cisco Umbrella": {
            "rank": 338,
            "timestamp": 1591803361
          },
          "Majestic": {
            "rank": 36741,
            "timestamp": 1585496163
          },
          "Statvoo": {
            "rank": 24060,
            "timestamp": 1591889764
          }
        },
        "registrar": "MarkMonitor Inc.",
        "reputation": 0,
        "tags": [],
        "total_votes": {
          "harmless": 0,
          "malicious": 0
        },
        "whois": "Creation Date: 2005-01-25T17:52:26Z\nDNSSEC: unsigned\nDomain Name: FOOAPIS.COM\nDomain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited\nDomain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited\nDomain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited\nDomain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited\nDomain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited\nDomain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited\nName Server: NS1.FOO.COM\nName Server: NS2.FOO.COM\nName Server: NS3.FOO.COM\nName Server: NS4.FOO.COM\nRegistrar Abuse Contact Email: [email protected]\nRegistrar Abuse Contact Phone: +1.2083895740\nRegistrar IANA ID: 292\nRegistrar URL: http://www.markmonitor.com\nRegistrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com\nRegistrar: MarkMonitor Inc.\nRegistry Domain ID: 140496530_DOMAIN_COM-VRSN\nRegistry Expiry Date: 2021-01-25T17:52:26Z\nUpdated Date: 2019-12-24T10:38:39Z"
      },
      "id": "foo.fooapis.com",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/domains/foo.fooapis.com"
      },
      "type": "domain"
    }
  ],
  "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/afed5cd29a4f975c3c71c5a7baf295245f1e7f6a62a9h4bb4r4979705f45ac55/contacted_domains?limit=10"
  },
  "meta": {
    "count": 2
  }
}