πŸ”€ comments

Collection's comments

The comments relationship return the list of all comments in the Collection.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Comment objects.

{
 "data": [
  <COMMENT_OBJECT>,
  <COMMENT_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": <string>,
  "self": <string>
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": <string>
 }
}
{
 "meta": {
  "count": 2,
  "cursor": "CnoKEQoEZGF0ZRIJCIeGybGKre4CEmFqEXN-dmlydXN0b3RhbGNsb3VkckwLEgpDb2xsZWN0aW9uIhN0ZXN0ZGF0YV9jb2xsZWN0aW9uDAsSB0NvbW1lbnQiHHRlc3RkYXRhX2NvbGxlY3Rpb24tOWVhYzZjM2MMGAAgAQ=="
 },
 "data": [
  {
   "attributes": {
    "votes": {
     "positive": 0,
     "abuse": 0,
     "negative": 0
    },
    "tags": [
     "_:web",
     "_:public"
    ],
    "text": "test",
    "html": "test",
    "date": 1611233999
   },
   "type": "comment",
   "id": "c-testdata_collection-9eac6c3c",
   "links": {
    "self": "https://virustotal.com/api/v3/comments/c-testdata_collection-9eac6c3c"
   }
  }
 ],
 "links": {
  "self": "https://virustotal.com/api/v3/collections/testdata_collection/comments?limit=1",
  "next": "https://virustotal.com/api/v3/collections/testdata_collection/comments?cursor=CnoKEQoEZGF0ZRIJCIeGybGKre4CEmFqEXN-dmlydXN0b3RhbGNsb3VkckwLEgpDb2xsZWN0aW9uIhN0ZXN0ZGF0YV9jb2xsZWN0aW9uDAsSB0NvbW1lbnQiHHRlc3RkYXRhX2NvbGxlY3Rpb24tOWVhYzZjM2MMGAAgAQ%3D%3D&limit=1"
 }
}