πŸ”€ parent

Domain's parent.

The parent relationship returns the domain's object parent. For subdomains of the form subdomain.domain.com, the immediate_parent relationship will be the same as the parent relationship. For subdomains of the form subdomain.subdomain.domain.com, the immediate_parent returns subdomain.domain.com and the parent returns domain.com.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a Domain object.

{
 "data": {
  <DOMAIN_OBJECT>
 },
 "links": {
    "self": "<string>"
 },
 "meta": {
    "count": 1
 }
}
{
  "data": {
    "attributes": {
      "categories": {},
      "creation_date": 1106675546,
      "favicon": {
        "dhash": "71f0cc989386ba80",
        "raw_md5": "01625852ea10d9fa44p676b1g2ff1df3"
      },
      "last_analysis_results": {
        "ADMINUSLabs": {
          "category": "harmless",
          "engine_name": "ADMINUSLabs",
          "method": "blacklist",
          "result": "clean"
        },
        "AegisLab WebGuard": {
          "category": "harmless",
          "engine_name": "AegisLab WebGuard",
          "method": "blacklist",
          "result": "clean"
        },
        "AlienVault": {
          "category": "harmless",
          "engine_name": "AlienVault",
          "method": "blacklist",
          "result": "clean"
        }
      },
      "last_analysis_stats": {
        "harmless": 3,
        "malicious": 0,
        "suspicious": 0,
        "timeout": 0,
        "undetected": 0
      },
      "last_dns_records": [
        {
          "ttl": 299,
          "type": "A",
          "value": "74.211.163.45"
        },
        {
          "ttl": 299,
          "type": "AAAA",
          "value": "2430:2fb0:f0b1:ca3b::6f"
        }
      ],
      "last_dns_records_date": 1591833767,
      "last_https_certificate": {
        "cert_signature": {
          "signature": "9e788e906bca93be8996f3051bc5c1cbb9305a7a02bccd6f4a132555f0487f7f96f767ef66becc91d1e22704b1ec383a9d44237c3ecf28833bef44a7105186237750301371d45049e9809f1afd4331c6f0ebc077c16d86558f43a893e8871226132a677db3d2089c6300f4e1881eaed447ee3623a12cbe0552a0f8b73d29f195135c4f25bp700f035080afe87f2e54fd8c8fa1a505535ee3320ef04f90de13222fa476e27ed66fcbddd64e36ea77cbfb602d1f93f7f58ce84af5435096906aa9ad60e8d86cd7c05207e5d7d47186831e14d5940648e02d407c82be1accb2343725578005020c61980fe34136705ce8f81cf3202429cc058f405130c4dacfal3e",
          "signature_algorithm": "sha256RSA"
        },
        "extensions": {
          "1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2": "0481f300f1007700vbea773f9df56c0e7b536487dd049e0327a919a0c84a11212",
          "CA": true,
          "authority_key_identifier": {
            "keyid": "98d1f86e10ebcf9bec6089918901ba0eb7d09fd2b"
          },
          "ca_information_access": {
            "CA Issuers": "http://pki.goog/gsr2/GTS1O1.crt",
            "OCSP": "http://ocsp.pki.goog/gts1o1"
          },
          "certificate_policies": [
            "2.23.140.1.2.2",
            "1.3.6.1.4.1.11129.2.5.3"
          ],
          "crl_distribution_points": [
            "http://crl.pki.goog/GTS1O1.crl"
          ],
          "extended_key_usage": [
            "serverAuth"
          ],
          "key_usage": [
            "ff"
          ],
          "subject_alternative_name": [
            "upload.video.foo.com",
            "*.clients.foo.com",
            "*.docs.foo.com"
          ],
          "subject_key_identifier": "9da1b782caaad70a2c9480ac488aca8316ad7790",
          "tags": []
        },
        "issuer": {
          "C": "US",
          "CN": "GTS CA 1O1",
          "O": "Google Trust Services"
        },
        "public_key": {
          "algorithm": "EC",
          "ec": {
            "oid": "secp256r1",
            "pub": "04139a8a6a96066c0c62b5358b863147314b402ea9b079cd00361c9099d23cb3db2d937e9cfed2b3826f5ea7f64074a038acd7f33d37c7f897fe95d544c25c8dfc"
          }
        },
        "serial_number": "a7670522413cc18d0800000000420d4f",
        "signature_algorithm": "sha256RSA",
        "size": 1506,
        "subject": {
          "C": "US",
          "CN": "upload.video.foo.com",
          "L": "Mountain View",
          "O": "Google LLC",
          "ST": "California"
        },
        "tags": [],
        "thumbprint": "ea2fe94b45d4c2929d3c2fd84292086820bd86ad",
        "thumbprint_sha256": "24c386d0829cae13b3c923bfc5c337d156c11c6ea6136b02e5c0a48634328e83",
        "validity": {
          "not_after": "2020-08-12 12:07:40",
          "not_before": "2020-05-20 12:07:40"
        },
        "version": "V3"
      },
      "last_https_certificate_date": 1591833767,
      "last_modification_date": 1591889814,
      "last_update_date": 1577183919,
      "popularity_ranks": {
        "Alexa": {
          "rank": 47288,
          "timestamp": 1591630561
        },
        "Cisco Umbrella": {
          "rank": 338,
          "timestamp": 1591803361
        },
        "Majestic": {
          "rank": 36741,
          "timestamp": 1585496163
        },
        "Statvoo": {
          "rank": 24060,
          "timestamp": 1591889764
        }
      },
      "registrar": "MarkMonitor Inc.",
      "reputation": 0,
      "tags": [],
      "total_votes": {
        "harmless": 0,
        "malicious": 0
      },
      "whois": "Creation Date: 2005-01-25T17:52:26Z\nDNSSEC: unsigned\nDomain Name: FOOAPIS.COM\nDomain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited\nDomain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited\nDomain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited\nDomain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited\nDomain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited\nDomain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited\nName Server: NS1.FOO.COM\nName Server: NS2.FOO.COM\nName Server: NS3.FOO.COM\nName Server: NS4.FOO.COM\nRegistrar Abuse Contact Email: [email protected]\nRegistrar Abuse Contact Phone: +1.2083895740\nRegistrar IANA ID: 292\nRegistrar URL: http://www.markmonitor.com\nRegistrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com\nRegistrar: MarkMonitor Inc.\nRegistry Domain ID: 140496530_DOMAIN_COM-VRSN\nRegistry Expiry Date: 2021-01-25T17:52:26Z\nUpdated Date: 2019-12-24T10:38:39Z"
    },
    "id": "fooapis.com",
    "links": {
      "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/domains/fooapis.com"
    },
    "type": "domain"
  },
  "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/domains/bar.foo.fooapis.com/parent"
  },
  "meta": {
    "count": 1
  }
}