πŸ”€πŸ”’ redirecting_urls

URLs that redirected to the given URL.

The redirecting_urls relationship returns a list of all URLs that redirected to the given URL. This relationship is only available for Premium API users.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of URL objects.

{
 "data": [
   <URL_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
  },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "categories": {},
        "first_submission_date": 1539838768,
        "has_content": false,
        "html_meta": {},
        "last_analysis_date": 1539838768,
        "last_analysis_results": {
          "ADMINUSLabs": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "ADMINUSLabs",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AegisLab WebGuard": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AegisLab WebGuard",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AlienVault": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AlienVault",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "Antiy-AVL": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "Antiy-AVL",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AutoShun": {
            "category": "undetected",
            "engine_name": "AutoShun",
            "method": "blacklist",
            "result": "unrated"
          }
        },
        "last_analysis_stats": {
          "harmless": 4,
          "malicious": 0,
          "suspicious": 0,
          "timeout": 0,
          "undetected": 1
        },
        "last_final_url": "http://www.foo.com/sorry/index?continue=http://www.foo.com/&q=EgQju4QqGKWmoN4FIhkAfafDS8sfxEOcnf92ZCfaAqfGCDfmf_HyfgFy",
        "last_http_response_code": 503,
        "last_http_response_content_length": 2794,
        "last_http_response_content_sha256": "07f934e830ced400ee63eefc75ce7050e14e3e11ee4262ebb7aedc5ae8abe7eb",
        "last_http_response_headers": {
          "cache-control": "no-store, no-cache, must-revalidate",
          "content-length": "2794",
          "content-type": "text/html",
          "date": "Thu, 18 Oct 2018 04:59:29 GMT",
          "expires": "Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT",
          "pragma": "no-cache",
          "server": "HTTP server (unknown)",
          "x-xss-protection": "1; mode=block"
        },
        "last_modification_date": 1539838779,
        "last_submission_date": 1539838768,
        "reputation": 0,
        "tags": [],
        "targeted_brand": {},
        "times_submitted": 1,
        "total_votes": {
          "harmless": 0,
          "malicious": 0
        },
        "trackers": {},
        "url": "http://www.foo.com/sorry/index?continue=http://www.foo.com/&q=EgQju4QqGKWmoN4FIhkAfafDS8sfxEOcnf92ZCfaAqfGCDfmf_HyfgFy"
      },
      "id": "c0390ef058c9e4607c19e215d8aefd3adef382ee27a6e7ec21e898e2e9f1ebd4",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/c0390ef058c9e4607c19e215d8aefd3adef382ee27a6e7ec21e898e2e9f1ebd4"
      },
      "type": "url"
    }
  ],
  "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/cf4b367e4ebf0b2e041c6f06ef4aa19fecfe3ec8d5abc0617343d1ae6c6ae6f5/redirecting_urls?limit=10"
  },
  "meta": {
    "count": 1
  }
}