πŸ”€ comments

Comments in URL objects.

The comments relationship lists all comments posted by the VirusTotal community for a given URL.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Comments objects.

{
 "data": [
  <COMMENT_OBJECT>,
  <COMMENT_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "date": 1589288957,
        "html": "URL is trusted.",
        "tags": [
          "_:web",
          "_:public"
        ],
        "text": "URL is trusted.",
        "votes": {
          "abuse": 0,
          "negative": 0,
          "positive": 0
        }
      },
      "id": "u-ea2ecfbfdg691g69309g3426dg47de3gba0g3a6egbe91g046g581g720g5f8g01-263007a7",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/comments/u-ea2ecfbfdg691g69309g3426dg47de3gba0g3a6egbe91g046g581g720g5f8g01-263007a7"
      },
      "type": "comment"
    },
    {
      "attributes": {
        "date": 1589282315,
        "html": "Gt",
        "tags": [
          "_:web",
          "_:public"
        ],
        "text": "Gt",
        "votes": {
          "abuse": 0,
          "negative": 0,
          "positive": 0
        }
      },
      "id": "u-ea2ecfbfdw691w6930w7342wde47dw3cbaw13a6w4bew150w6358wf720w5f8w01-efbace2d",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/comments/u-ea2ecfbfdw691w6930w7342wde47dw3cbaw13a6w4bew150w6358wf720w5f8w01-efbace2d"
      },
      "type": "comment"
    }
  ],
   "links": {
    "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/cf4b367e49bfwb2204wc6f065w4aa1wf3cfew9cwd5abw06w7343dwa66w6a2wf5/comments?cursor=Cs8BChEKBGRhdGUSCQih7Ky1xMPlAhK1AWoRc352aXJ1c3RvdGFsY2xvdWRynwELEgNVUkwiQGNmNGIzNjdlNDliZjBiMjIwNDFjNmYwNjVmNGFhMTlwM2NmZTw5YzhkNWFiYzw2MTczNDNwMWE2NmM2YTI2ZjUMCxIHQ29tbWVudCJJY2Y0wjM2N2U0OWJmMGIyMjA0MWM2ZjA2NWY0YWExOWYzYWZlMzljOGQ1YWJjMDYxNzM0M2QxYTY2YzZhMjZmNS1mYTliOTM2YQwYACAB&limit=10",
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/cf4b367e49bfwb2204wc6f065w4aa1wf3cfew9cwd5abw06w7343dwa66w6a2wf5/comments?limit=10"
  },
  "meta": {
    "count": 140,
    "cursor": "Cs8BChEKBGRhdGUSCQih7Ky1xMPlAhK1AWoRc352aXJ1c3RvdGFsY2xvdWRynwELEgNVUkwiQGNmNGIzNjdlNDliZjBiMjIwNDFjNmYwNjVmNGFhMTlwM2NmZTw5YzhkNWFiYzw2MTczNDNwMWE2NmM2YTI2ZjUMCxIHQ29tbWVudCJJY2Y0wjM2N2U0OWJmMGIyMjA0MWM2ZjA2NWY0YWExOWYzYWZlMzljOGQ1YWJjMDYxNzM0M2QxYTY2YzZhMjZmNS1mYTliOTM2YQwYACAB"
  }
}