πŸ”€ related_references

Threat actor's related references

The related_references relationship returns the list of all references related to the threat actor.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of References objects.

{
  "meta": {
    "count": <int>
  },
  "data": [
    {
      "attributes": {
								...
      },
      "type": "reference",
      "id": <string>,
      "context_attributes": {
        "related_from": [
          {
            "type": <string>,
            "id": <string>
          }
        ]
      }
    },
    {
      "attributes": {
        ...
      },
      "type": "reference",
      "id": <string>,
      "context_attributes": {
        "related_from": [
          {
            "type": <string>,
            "id": <string>
          }
        ]
      }
    }
  ],
}
{
 "meta": {
  "count": 2,
  "cursor": "eyJsaW1pdCI6IDEsICJvZmZzZXQiOiAxfQ=="
 },
 "data": [
  {
   "attributes": {
    "last_modification_date": 1611767525,
    "url": "https://www.brighttalk.com/webcast/10703/261205",
    "creation_date": 1495584000,
    "author": "Nick Carr",
    "title": "APT32: New Cyber Espionage Group"
   },
   "type": "reference",
   "id": "14234d82d870c887c83186cdb2c1382650f4bdd9efb79ea7cf2694589d24ae00",
   "context_attributes": {
				"related_from": [
					{
						"attributes": {
							"name": "Emotet"
						},
						"type": "collection",
						"id": "malpedia_win_emotet"
					}
				]
			},
   "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/references/14234d82d870c887c83186cdb2c1382650f4bdd9efb79ea7cf2694589d24ae00"
   }
  }
 ],
 "links": {
  "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/threat_actors/1cb7e1cc-d695-42b1-92f4-fd0112a3c9be/related_references?limit=1",
  "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/threat_actors/1cb7e1cc-d695-42b1-92f4-fd0112a3c9be/related_references?cursor=eyJsaW1pdCI6IDEsICJvZmZzZXQiOiAxfQ%3D%3D&limit=1"
 }
}