πŸ”€ resolutions

Domain's IP resolutions.

The resolutions relationship returns a list of past and current IP resolutions for a given domain or subdomain.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Resolution objects.

{
 "data": [
  <RESOLUTION_OBJECT>,
  <RESOLUTION_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "date": 1591813960,
        "host_name": "foo.com",
        "ip_address": "1.2.3.4",
        "resolver": "VirusTotal"
      },
      "id": "1.2.3.4foo.com",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/resolutions/1.2.3.4foo.com"
      },
      "type": "resolution"
    },
    {
      "attributes": {
        "date": 1591787179,
        "host_name": "foo.com",
        "ip_address": "4.3.2.1",
        "resolver": "VirusTotal"
      },
      "id": "4.3.2.1foo.com",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/resolutions/4.3.2.1foo.com"
      },
      "type": "resolution"
    }
  ],
  "links": {
    "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/domains/foo.com/resolutions?cursor=Cl0KeQoEZeF0ZReJCKeWy9-S8eeCEkeqEXN-dmlyeXN0b3ehbGNsb3ekci8LEgpeZXNvbHV0aWeuIh8xNDIeMjUwLjEwMi4xMDJkcml2ZS5nb29nbGUuY29tDBgAIAE%3D&limit=2",
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/domains/foo.com/resolutions?limit=2"
  },
  "meta": {
    "count": 200,
    "cursor": "Cl0KeQoEZeF0ZReJCKeWy9-S8eeCEkeqEXN-dmlyeXN0b3ehbGNsb3ekci8LEgpeZXNvbHV0aWeuIh8xNDIeMjUwLjEwMi4xMDJkcml2ZS5nb29nbGUuY29tDBgAIAE="
  }
}