πŸ”€ comments

Threat actor's collections

The comments relationship returns the list of all the threat actor's comments.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Comment objects.

{
 "data": [
  <COMMENT_OBJECT>,
  <COMMENT_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
	"meta": {
		"count": 2,
		"cursor": "CnoKEQoEZGF0ZRIJCIeGybGKre4CEmFqEXN-dmlydXN0b3RhbGNsb3VkckwLEgpDb2xsZWN0aW9uIhN0ZXN0ZGF0YV9jb2xsZWN0aW9uDAsSB0NvbW1lbnQiHHRlc3RkYXRhX2NvbGxlY3Rpb24tOWVhYzZjM2MMGAAgAQ=="
	},
	"data": [
		{
			"attributes": {
				"votes": {
					"positive": 0,
					"abuse": 0,
					"negative": 0
				},
				"tags": [],
				"text": "test",
				"html": "test",
				"date": 1611233999
			},
			"type": "comment",
			"id": "t-1cb7e1cc-d695-42b1-92f4-fd0112a3c9be-9eac6c3c",
			"links": {
				"self": "https://www.virustotal.com/api/v3/comments/t-1cb7e1cc-d695-42b1-92f4-fd0112a3c9be-9eac6c3c"
			}
		}
	],
	"links": {
		"self": "https://www.virustotal.com/api/v3/threat_actors/1cb7e1cc-d695-42b1-92f4-fd0112a3c9be/comments?limit=1",
		"next": "https://www.virustotal.com/api/v3/threat_actors/1cb7e1cc-d695-42b1-92f4-fd0112a3c9be/comments?cursor=CnoKEQoEZGF0ZRIJCIeGybGKre4CEmFqEXN-dmlydXN0b3RhbGNsb3VkckwLEgpDb2xsZWN0aW9uIhN0ZXN0ZGF0YV9jb2xsZWN0aW9uDAsSB0NvbW1lbnQiHHRlc3RkYXRhX2NvbGxlY3Rpb24tOWVhYzZjM2MMGAAgAQ%3D%3D&limit=1"
	}
}


 "links": {
  "self": "https://virustotal.com/api/v3/threat_actors/1cb7e1cc-d695-42b1-92f4-fd0112a3c9be/collections?limit=1",
  "next": "https://virustotal.com/api/v3/threat_actors/1cb7e1cc-d695-42b1-92f4-fd0112a3c9be/collections?cursor=eyJsaW1pdCI6IDEsICJvZmZzZXQiOiAxfQ%3D%3D&limit=1"
 }
}