πŸ”€ file

Private file behaviour's file.

The file relationship returns the file for a given behaviour report.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a private file object.

{
 "data": <PRIVATE_FILE>,
 "links": {
  "self": <string>
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
 }
}
{
 "meta": {
  "count": 1
 },
 "data": {
  "attributes": {
   "type_description": "Android",
   "tlsh": "T1EF861292F3CCF916D577C03396A30627698A4C488B06E7561B18F37C9AF7AD04E46BC9",
   "vhash": "9f5dce0c8a94230798f5316d2b949c63",
   "exiftool": {
    "ZipRequiredVersion": "0",
    "MIMEType": "application/zip",
    "ZipCRC": "0xf573acfd",
    "FileType": "ZIP",
    "ZipCompression": "Deflated",
    "ZipUncompressedSize": "10276",
    "ZipCompressedSize": "2485",
    "FileTypeExtension": "zip",
    "ZipFileName": "AndroidManifest.xml",
    "ZipBitFlag": "0",
    "ZipModifyDate": "1980:00:00 00:00:00"
   },
   "trid": [
    {
     "file_type": "Android Package",
     "probability": 51.6
    },
    {
     "file_type": "Java Archive",
     "probability": 18.1
    },
    {
     "file_type": "Sweet Home 3D design (generic)",
     "probability": 14.0
    },
    {
     "file_type": "Mozilla Archive Format (gen)",
     "probability": 9.3
    },
    {
     "file_type": "ZIP compressed archive",
     "probability": 5.3
    }
   ],
   "type_tag": "android",
   "size": 7927753,
   "sha256": "1d5156ab08b6a193b8326c246847dcf14f7afcdff560729bee11b682b748ba75",
   "type_extension": "apk",
   "tags": [
    "obfuscated",
    "reflection",
    "telephony",
    "runtime-modules",
    "crypto",
    "mysql-communication",
    "apk",
    "clipboard",
    "android"
   ],
   "sha1": "9733cd39998576ef4f4a4c342f21b0542b578f25",
   "ssdeep": "196608:rhhZd9eKsLCxPX+oJi5M2wD6rqztYN6Cjr8fok+:DZ7ekPlbcQyn8foH",
   "bundle_info": {
    "highest_datetime": "1980-00-00 00:00:00",
    "lowest_datetime": "1980-00-00 00:00:00",
    "num_children": 1196,
    "extensions": {
     "xml": 172,
     "dex": 2,
     "MF": 1,
     "RSA": 1,
     "ttf": 1,
     "txt": 128,
     "SF": 1,
     "png": 674
    },
    "file_types": {
     "XML": 171,
     "unknown": 153,
     "DEX": 2,
     "PNG": 674
    },
    "type": "APK",
    "uncompressed_size": 15796683
   },
   "md5": "c1b653edcb6c03e90ffe3b2493854994",
   "magic": "Zip archive data",
   "main_icon": {
    "raw_md5": "260d5710e1e27ff5400ca82d93f79edc",
    "dhash": "82c0e2e8cccce830"
   }
  },
  "type": "private_file",
  "id": "1d5156ab08b6a193b8326c246847dcf14f7afcdff560729bee11b682b748ba75",
  "links": {
   "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/private/files/1d5156ab08b6a193b8326c246847dcf14f7afcdff560729bee11b682b748ba75"
  }
 },
 "links": {
  "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/private/file_behaviours/1d5156ab08b6a193b8326c246847dcf14f7afcdff560729bee11b682b748ba75_VirusTotal R2DBox-12345/file"
 }
}